eYc 风量单位换算表

eYc 风量单位换算表

eYc 风量单位换算表

CFS : Cubic Feet Per Second-立方英呎/秒 (ft3/s)
CFM : Cubic Feet Per Minute-立方英呎/分 (ft3/min)
CMS : Cubic Meter Per Second-立方公尺/秒 (m3/s)
CMM : Cubic Meter Per Minute-立方公尺/分 (m3/min)
CMH : Cubic Meter Peter Hour-立方公尺/时 (m3/h)
L/s : Liter Per Second-公升/秒 (L/s)
L/min : Liter Per Second-公升/分 (L/min)